RSS Feed

แผนธุรกิจ (ธุรกิจร้านขายหนังสือ)

August 4, 2010 tango_sci

 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจ

ร้านขายหนังสือ DD Bookstore จะเปิด ให้บริการขายหนังสือต่างๆที่ทันสมัยตลอดเวลา โดยจะเน้นการให้บริการที่แตกต่าง โดดเด่น สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและเน้นที่ภาพลักษณ์

โอกาสและกลยุทธ์หลักที่ใช้

โอกาส

ร้าน DD Bookstore ตั้งอยู่ริมถนน ใจกลางเมืองอุบล ซึ่งภายในรัศมี 1 กิโลเมตร จะอยู่

ใกล้สถานศึกษา ใกล้อาคารสำนักงาน  โรงพยาบาล  ร้านเสริมสวย  เป็นต้น  ซึ่งเป็นย่านที่ผู้คนเดินเยอะเดินทางไปมาสะดวก

กลยุทธ์

 1. ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดต่างๆ  เป็นระยะๆ แล้วแต่ช่วงเวลา เช่น ช่วงเริ่มต้นเปิด    กิจการ หากลูกค้าสมัครสมาชิก 300 บาท ได้รับบัตรส่วนลด 5% บาท
 2. สร้าง Brand และความแตกต่างให้เป็นที่จดจำของลูกค้า
 3. สร้างภาพลักษณ์ของร้านและการมาซื้อหนังสือที่ร้าน ให้ลูกค้ารู้สึกทันสมัย ดูดี มีรสนิยม และอยากกลับมาที่ร้านอีกครั้ง  คือการสร้างมุมผ่อนคลาย สำหรับนั่งอ่านหนังสือนั่งเล่น  และมีร้านบริการขายขนมขบเคี้ยวและขายเครื่องดื่มไว้บริการ
 4. เน้นการจัดการภายในร้านที่ มีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการและเทคนิคต่างๆที่ไม่ต้องลงทุนสูง ใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่า เพื่อควบคุมให้มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม
 5. ให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจ ด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ อ่อนน้อม เป็นกันเองและรู้ใจ รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร ชอบอะไร ด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าในคอมพิวเตอร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย

ปะเภทหนังสือ กลุ่มเป้าหมาย
หนังสือพิมพ์ (newspaper) บุคคลทั่วไป
นิตยสาร (magazine) ร้านเสริมสวย  แม่บ้าน
หนังสือเล่ม (book) เด็ก  นักเรียน  นักศึกษา  อาจารย์  พนักงานบริษัท  ร้านเสริมสวย  บุคคลทั่วไป
หนังสืออ้างอิง นักเรียน  นักศึกษา  บุคคลทั่วไป

ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจ

ในบริเวณใกล้เคียงไม่เกิน 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งของร้าน DD Bookstore มีร้านขายหนังสืออื่นๆตั้งอยู่จำนวน 2 ร้าน ซึ่งมีรูปแบบร้านและการให้บริการที่ล้าสมัย ขาดความแตกต่าง ไม่มีภาพลักษณ์โดดเด่น ดึงดูดใจลูกค้า การให้บริการไม่ได้สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ลูกค้าพร้อมจะเปลี่ยนใจไปใช้บริการที่อื่นได้ หากได้รับสิ่งที่ดีกว่า ดังนั้นร้าน DD Bookstore จะเน้น

 • ภาพลักษณ์ของร้านที่ดูดี เป็นที่น่าสนใจ เป็นที่จดจำของลูกค้า เมื่อเข้ามาแล้วจะรู้สึกโก้ เก๋ มีรสนิยม สามารถนำไปพูดคุยกับเพื่อนๆและบุคคลอื่นได้
 • การจัดการภายในร้าน การให้บริการที่ดี สร้างความประทับใจ ด้วยความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเป็นกันเองและรู้ใจลูกค้า โดยการพยายามศึกษาและจดจำว่าลูกค้าชอบซื้อหนังสือประเภทใด แนวไหน และหนังสือประเภทไหนที่ถูกซื้อมากที่สุด  โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำตามมา

ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ และความสามารถในการทำกำไร

ทีมผู้บริหาร

 1. ดูแลการจัดการต่างๆทั่วไปและการเงิน โดยน.ส.พัชราภรณ์ เอี่ยมอนันต์วัฒนะ วิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในองค์กรของภาครัฐและเอกชน
 2. ที่ปรึกษาการตลาด จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยน.ส.ปริพัชร เอี่ยมอนันต์วัฒนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะบริหารศาสตร์ การบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 3. ที่ปรึกษาดูแลภาพลักษณ์บรรยากาศต่างๆภายร้าน โดยนางสาววรรณิศา ศรีจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อเสนอผลตอบแทน (กรณีหาแหล่งทุนภายนอก)

แผนธุรกิจฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ วางแผนการดำเนินธุรกิจก่อนการลงทุนจริง และทำการวิเคราะห์การลงทุนและผลตอบแทนต่างๆ ว่าควรลงทุนด้วยเงินทุนส่วนตัวทั้งหมด 100% หรือ ควรกู้ยืมเงินจำนวน 40-60% บนสมมติฐานที่ต้องการให้ธุรกิจร้านขายหนังสือ DD Bookstore นี้คุ้มทุนภายใน 2 ปี และสามารถขยายกิจการได้อีก 1-2 แห่ง บนทำเลที่คัดสรรภายใน 3 ปี นับตั้งแต่เริ่มกิจการ   ไม่ต้อง bold สีเหลืองทุกจุดในรายงาน

2. ประวัติโดยย่อของกิจการ

เริ่มจากความชื่นชอบในการอ่านหนังสือของพี่น้อง 4 คน เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ โดยหนังสือประเภทต่างๆ ส่วนใหญ่มักจะทำการเช่ายืมจากร้านหนังสือในบริเวณใกล้เดียงกับสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน และที่พักอาศัย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ และลดภาระในการจัดเก็บหนังสือ è แล้วมีแรงบันดาลใจจึงอยากจะตั้งร้านขึ้นมา

จำนวนทุนจดทะเบียน   ปี 2554 เริ่มที่ 250,000 บาท

ปี 2557 เพิ่มเป็น 400,000บาท

บริษัท (Company)

DD Bookstore เป็นบริษัทที่เปิดให้บริการร้านขายหนังสือต่างๆ เช่น

หนังสือพิมพ์ (newspaper) ซึ่งเป็นหนังสือที่มีวัตถุประสงค์หลักในการให้ข่าวสารปัจจุบันแก่ผู้อ่าน

นิตยสาร (magazine) สำหรับนิตยสารนั้น  ผู้ซื้อจะมีความพิถีพิถันมากกว่าซื้อหนังสือพิมพ์  นิตยสารจึงมีปกที่พิมพ์ภาพสวยงาม อายุการใช้งานมีระยะเวลานานกว่าหนังสือพิมพ์ซึ่งจะมีอายุอย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาออกนิตยสารนั้นๆ  นิตยสารจึงยังคงคุณค่านานกว่าหนังสือพิมพ์ แม้เมื่อพ้นเวลาใช้งานแล้วก็ยังพอมีราคาอยู่บ้าง

หนังสือเล่ม (book) เป็นประเภทใหญ่ของหนังสืออีกประเภทหนึ่ง  อาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้หลายวิธี  คือแบ่งตามลักษณะของผู้อ่าน เช่น หนังสือเด็ก  หนังสือผู้ใหญ่หรือแบ่งตามเนื้อหาสาระ เช่น หนังสือสารคดีหนังสือบันเทิงคดี  ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปได้อีก เช่น สารคดี อาจแบ่งเป็นแบบเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ  คู่มือครู แบบฝึกหัดตำราทางวิชาการ  หนังสืออ้างอิง  บันเทิงคดีก็แบ่งเป็น

นวนิยาย  กวีนิพนธ์  หนังสือเด็กก็อาจแยกออกเป็น  หนังสือภาพ  หนังสือการ์ตูนนิยาย  หนังสือแต่ละประเภทก็มีลักษณะรูปเล่มเฉพาะที่เหมาะกับลักษณะการใช้งานของหนังสือประเภทนั้นๆ  การผลิตหนังสือแต่ละประเภทจึงมีวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การผลิตหนังสือประเภทนั้นๆ ซึ่งก็ย่อมแตกต่างกันออกไปแต่ละประเภท
หนังสืออ้างอิง เป็นหนังสือที่มีลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งที่ผู้อ่านจะเลือกอ่านค้นคว้าเอาเฉพาะเรื่องที่ต้องการ

นอกจากให้บริการด้านการขายหนังสือแล้ว  ในกรณีที่ลูกค้ายังไม่อยากกลับไปอ่านที่บ้านเรายังมีการจัดมุมสบายเพื่อให้ลูกค้าได้ผ่อนคลาย  ให้นั่งอ่านหนังสือ  และมีร้านขายอาหารขบเคี้ยวและเครื่องดื่มให้บริการลูกค้าด้วย

บริษัทจะเข้าจดทะเบียนก่อตั้งในช่วงเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554(ค.ศ. 2011) คาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดดำเนินการสาขาแรกได้ราวเดือน เมษายน พ.ศ. 2554 และจะเปิดดำเนินการครบทั้ง 4 สาขาในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014)

2.1 วิสัยทัศน์ (Company’s Vision)

 • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการร้านหนังสืออัตโนมัติและจัดการหนังสือให้ครบวงจร
 • รักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจที่สามารถให้บริการที่มีคุณภาพเหนือคู่แข่งในระดับราคาที่ใกล้เคียงหรือสูงกว่าคู่แข่งเพียงเล็กน้อยและขยายการให้บริการที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความต้องการใช้บริการ
 • บริษัทฯ จะนำเสนอหนังสือใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้ใช้บริการในทุกด้าน

2.2 เป้าหมาย (Mission Statement)

 • บริษัทฯ จะดำรงความเป็นผู้นำทางธุรกิจให้บริการร้านหนังสืออัตโนมัติและมีหนังสืออย่างครบวงจร โดยบริษัทฯจะแสวงหาหนังสือใหม่ๆอยู่เรื่อยๆที่ทันต่อเหตุการณ์และปรับปรุงการบริการให้ทันสมัยตลอดเวลา
 • การให้บริการสำหรับมุมผ่อนคลายสำหรับนั่งอ่านหนังสือและร้านขายอาหารขบเคี้ยวแล้วเครื่องดื่มอย่างมีประสิทธิ์ภาพและได้มาตรฐาน
 • บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันและทำกำไรได้สูงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน โดยเน้นการทำธุรกิจให้ได้กำไรในรูปตัวเงินในระยะปานกลางถึงระยะยาวเพื่อปันผลกลับคืนให้กับผู้ลงทุนในบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้รับบริการที่เป็นที่พึงพอใจและเชื่อถือได้ มีมาตรฐาน คุณภาพ ความทันสมัย ความสะดวกสบายและการบริการที่ดี ในราคาที่ไม่สูงมากและหาใช้บริการได้ในบริเวณที่สะดวกต่อการเดินทาง
 • บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและดูแลต่อพนักงานอย่างดี สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีที่ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม ให้เสรีภาพและการทำงานที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี ให้ผลตอบแทนและรางวัลในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของบริษัทฯ และมีความมั่นคงในการทำงาน

2.3 พันธกิจ
มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยต้องการให้ลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการอีก

3. การวิเคราะห์สถานการณ์

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

ร้านให้บริการขายหนังสือส่วนใหญ่ในปัจจุบันจัดตั้งในอาคารพาณิชย์ นิยมขายหนังสือประเภทการ์ตูน นิตยสาร นิยาย เรื่องสั้นตามลำดับ เป็นธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารและการจัดการทำอย่างเรียบง่าย ไม่มีการสร้าง Brand และภาพลักษณ์ต่างๆ ไม่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ กลุ่มเป้าหมายคือคนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งร้าน ซึ่งผู้ซื้อหนังสือต้องมาที่ร้านเอง ร้านขายหนังสือส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ตามสถานชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย สถานศึกษา หอพัก อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า

มูลค่าตลาดของธุรกิจร้านขายหนังสือมากกว่า 600 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งตัวเลขที่ได้มาจากการแข่งขันในธุรกิจร้านขายหนังสือโดยตรงยังมีน้อย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารและการจัดการทำอย่างเรียบง่าย ไม่มีกานำเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศต่างๆเข้ามาเสริมประสิทธิภาพการจัดการ

 1. การตลาด

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ

 • กลุ่มนักเรียน  นักศึกษาที่ต้องการหนังสือไว้ประกอบการเรียนการสอน
 • บุคคลที่ชอบการอ่านหนังสือการ์ตูน นิตยาสารและเรื่องย่อละคร หลากหลายประเภทเป็นประจำ
 • ร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในบริเวณใกล้เคียงกับที่ตั้งของร้าน DD bookstore ที่ต้องจัดหาหนังสือนิตยสารมาไว้ประจำ เพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้า แต่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปัญหาในการจัดเก็บหนังสือเล่มเก่า

ซึ่งต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ ลดภาระในการจัดเก็บหนังสือส่วนตัว และเน้นความสะดวกสบาย ไม่ต้องการเดินทางไปเช่ายืมที่ร้านด้วยตนเอง

ทั้งนี้สามารถแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามประเภทหนังสือต่างๆได้อีก ดังนี้

 • หนังสือการ์ตูน
  • นักเรียนประถม มัธยมè เขียนเต็ม นักศึกษา ทั้งหญิงและชาย อายุตั้งแต่ 10-20 ปี โดยมุ่งเน้นลูกค้าที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี
  • นิตยสาร
   • นักเรียนมัธยม นักศึกษา คนทำงาน เพศหญิง อายุประมาณ 15-35 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี รวมทั้งร้านค้า บริษัท สำนักงาน ร้านเสริมสวย ขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยรอบร้าน DD Bookstore
  • เรื่องย่อละคร
   • แม่บ้าน คนรับจ้างทำงานบ้านต่างๆ อายุประมาณ 15-50 ปี ที่มีฐานะเศรษฐกิจในระดับต่ำถึงปานกลาง
  • หนังสือเรียน
   • นักเรียน นักศึกษา  บุคคลทั่วไป

โอกาส

การอ่านการ์ตูน นิตยสาร และเรื่องย่อละคร เป็นความบันเทิงประเภทหนึ่ง มีผู้นิยมอ่านเป็นจำนวนมาก เกือบทุกเพศ ทุกวัย หนังสือเรียนที่มีความสำคัญกับนักเรียนนักศึกษา ยังคงสามารถเติบโตได้อีก สังเกตได้ง่ายๆจากยังมีการเปิดร้านตามจุดต่างๆในกรุงเทพฯ ประมณฑล และต่างจังหวัด

อุปสรรค

ร้านเช่าหนังสือ  เป็นคู่แข่งที่สำคัญ  เนื่องจากเป็นร้านที่ให้เช้าหนังสือไม่ต้องซื้อ  เหมาะกับบุคลที่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อ จึงเป็นอุปสรรคที่ทางบริษัทต้องหากลยุทธ์ให้สามารถดึงเอาลูกค้ามาซื้อหนังสือให้ได้

สถานการณ์การแข่งขัน(ขนาด จำนวนจุดอ่อน/จุดแข็งของคู่แข่ง)

โอกาส

ภาวการณ์แข่งขันในธุรกิจร้านขายหนังสือโดยตรงยังมีน้อย ไม่มีการแข่งขันด้านราคามากนัก ไม่มีผู้ประกอบการรายใดผูกขาดตลาด ไม่มีผู้ประกอบการรายใดมีลักษณะที่โดดเด่นหรือแตกต่าง ถึงแม้ในบางรายซึ่งมีจำนวนน้อยมากมีการสร้างตราสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดการจดจำ แต่ผู้ประกอบการไม่ได้มีการสร้างความจงรักภักดีกับผู้ซื้อมากนัก ส่วนมากมักมุ่งเน้นแต่การสร้างยอดขาย โดยนำกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆมาใช้เพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้บริโภคมักยินดีทดลองใช้บริการจากผู้ประกอบการรายใหม่ หากเห็นว่าจะได้รับความสะดวก สบายและการให้บริการที่ดีกว่า

อุปสรรค

บริการให้เช่าหนังสือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของผู้บริโภคหนังสือ แทนการซื้อหนังสืออ่านเอง การยืมหนังสือจากผู้อื่น หรือการยืมหนังสือจากห้องสมุดก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อกิจการร้านขายหนังสือ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

โอกาส

ปัจจุบันสามารถนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเก็บข้อมูลราคาสินค้า  และยังสามารถเก็บข้อมูลหนังสือหรือประเภทหนังสือที่ลูกค้าให้ความสนใจและซื้อจำนวนมากไว้เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วนำมาวางแผนการตลาด จัดทำกลยุทธ์และกิจกรรมทางการตลาด

อุปสรรค์

การนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการให้บริการจะทำให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน(ตัวธุรกิจเรา)

(1)   การตลาด

จุดอ่อน

 • ไม่มีลูกค้าประจำ
 • คู่แข่งอาจเล่นสงครามราคา ร้าน DD Bookstore ซึ่งกำลังเริ่มต้นประกอบธุรกิจ อาจไม่มีศักยภาพเพียงพอในการเข้าแข่งขันทางด้านราคา อัตราการซื้อหนังสือภายในร้านและรายได้ที่ได้รับ อาจจะต่ำกว่าทีคาดการณ์ไว้
 • ขาดข้อมูลพฤติกรรม ความชอบของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในบริเวณที่ตั้งร้าน การวางแผนการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆอาจไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและไม่ดึงดูดใจลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

จุดแข็ง

 • สร้าง Brand และความแตกต่างให้เป็นที่จดจำของลูกค้า โดยใช้ Logo และเพิ่มบริการเสริมของร้าน คือ จัดมุมผ่อนคลายให้ลูกค้า  และบริการขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและกลับมาซื้อหนังสืออีก
 • สร้างภาพลักษณ์ของร้านและการมาซื้อหนังสือที่ร้าน ให้ลูกค้ารู้สึกทันสมัย ดูดี มีรสนิยม ให้ลูกค้ารู้สึกถึงความแตกต่างของร้าน DD Bookstore กับร้านขายหนังสืออื่นๆ ให้เกิดการบอกต่อปากต่อปาก และให้ลูกค้าอยากกลับมาที่ร้านอีกครั้ง

(2) การบริการ

กระบวนการผลิต  กำลังการผลิต  สินค้าคงคลัง เป็นต้น

จุดอ่อน

 • ขาดประสบการณ์โดยตรงในการขายหนังสือ
 • ต้องเช่าพื้นที่ เพื่อประกอบกิจการ
 • ร้าน DD  Bookstore ถึงแม้จะจัดตั้งริมถนนใหญ่ ใกล้แหล่งชุมชน ที่พักอาศัย และสถานศึกษา ซึ่งมีผู้คนสัญจรผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก แต่ก็จัดตั้งอยู่ภายในอาคารที่พักอาศัยให้เช่า ผู้คนทั่วไปอาจไม่สังเกตเห็นว่ามีร้านขายหนังสือ

จุดแข็ง

 • ผู้บริหารมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจให้บริการขนาดใหญ่ มีความรู้ในการให้บริการ การดูแลรักษาลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นอย่างดี
 • มีขั้นตอนการให้บริการอย่างรวดเร็ว กระชับ ฉับไว โดยการนำหลักการ ECRS  ซึ่งเป็นเทคนิคในการปรับปรุงวิธีการทำงานเข้ามาช่วย
 1. ตัดงานต่างๆที่ไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์ออกไป
 2. พยายามยุบรวมงานที่สามารถดำเนินการด้วยกันได้ เพื่อประหยัดแรงงานและแรงงาน (Combine)èน่าจะอยู่หลัง คำว่า รวมงาน
 3. ลำดับขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสม (Rearrange) เช่น การทำงานคู่ขนาน
 4. ปรับปรุงการทำงานต่างๆให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น (Simplify) เช่น การนำ Check list, การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดการภายในร้าน

แล้วจัดทำกระบวนการทำงานต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรและรูปภาพแสดงวิธีการให้บริการ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทั้งลูกค้าและพนักงานภายในร้าน

(3) การจัดการ

จุดอ่อน

 • ผู้บริหารไม่สามารถอยู่ดูแลควบคุมกิจการ และการให้บริการของพนักงานประจำร้านได้ตลอดเวลา การดูแลอาจไม่ทั่งถึง อาจจะไม่สามารถควบคุมคุณภาพในการให้บริการได้อย่างที่วางแผนและคาดหวังไว้ ลูกค้าอาจไม่ได้รับความพึงพอใจและประทับใจกับการให้บริการของร้าน DD Bookstore ซึ่งอาจจะไม่กลับมาใช้บริการซ้ำอีกครั้ง

จุดแข็ง

ผู้บริหารมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการ การปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน ทั้งด้านคุณภาพของบริการ ต้นทุนในการดำเนินงาน และการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า

การเงิน  เช่น  เงินทุน แหล่งเงินทุน ผลประกอบการ กำไร-ขาดทุน การหมุนเวียนเงินสด เงินกู้

จุดอ่อน

แหล่งเงินทุนอาจจะไม่มีเงินทุนพียงพอสำหรับการทำธุรกิจร้านขายหนังสือ

จุดแข็ง

มีความสัมพันธ์และสนิทสนมกับที่ปรึกษาทางบัญชี ซึ่งสามารถช่วยวางระบบบัญชีต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าราคาตามตลาดทั่วไป

4. วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ

5. แผนการตลาด

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

ลักษณะบริการ

การกำหนดตำแหน่งทางการตลาด   จุดยืนของสินค้าและบริการที่มีความชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย)

เนื่องจากทางร้านมุ่งที่จะให้บริการที่แตกต่าง โดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทั้ง

 • ความรวดเร็วในการให้บริการด้านการขาย  การค้นหาหนังสือ การสั่งจอง โดยนำระบบคอมพิวเตอร์และระบบฐานข้อมูลต่างๆ
 • ความแม่นยำ บันทึกข้อมูลต่างๆถูกต้อง คิดเงินถูกต้อง โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์
 • ความตรงใจ ด้วยการบันทึกข้อมูลต่างๆของลูกค้าในคอมพิวเตอร์ แล้วนำข้อมูล มาใช้วิเคราะห์ เพื่อนำเสนอบริการใหม่ๆตามที่ลูกค้าต้องการ และนำมาใช้ในการแนะนำและนำเสนอหนังสือต่างๆให้ตรงกับความชอบของลูกค้า
 • บริการพิเศษ บริการจัดส่งหนังสือ
 • การจัดการ ภายในร้านที่ ด้วยวิธีการและเทคนิคการจัดการต่างๆ เช่น CERS, 5ส, Customer Relationship Management (CRM) และเน้นที่การสร้างภาพลักษณ์ของร้านให้ดูดี มีรสนิยม โดยการตกแต่งร้านและสร้างบรรยากาศของร้านให้โดดเด่น ดึงดูดลูกค้า เนื่องจากร้าน DD Bookstore เล็งเห็นว่า หากสามารถสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ จะเป็นจุดเด่นสำคัญ ที่คู่แข่งขันในตลาดจะไม่สามารถลอกเลียนแบบ และช่วงชิงตำแหน่งทางการตลาด

No Responses »

No comments yet.

Leave a Reply